• 5.jpg
 • SAM_6342.JPG
 • slider1.jpg
 • slider10.jpg
 • slider13.jpg
 • sliderpasowanie.jpg
 • tn_Aparatszkoła2012_13_007.jpg
 • WP_22 listopada 2015_qstore.jpg
 • WP_20151117_08_48_45_Pro.jpg
 • WP_20160225_13_03_23_Pro.jpg

Zajęcia

 W świetlicy szkolnej metody muszą być tak dobrane, by dawały wytchnienie po nauce szkolnej, a jednocześnie rozbudzały twórczą inicjatywę do dalszego samokształcenia i rozwijania się.

W świetlicy staramy się jak najlepiej wypełniać czas spędzany przez dzieci. Organizując wiele ciekawych zajęć dbamy o rozwijanie różnorodnych umiejętności
i kształtowanie właściwych postaw. Do najczęściej stosowanych metod pracy należą:

1.Zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka – zajęcia z zakresu żywego słowa.

2.Zajęcia artystyczne

3.Zajęcia ruchowe.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU ŻYWEGO SŁOWA

Ich celem jest dostarczenie dzieciom ogólnych podstaw wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, kulturze oraz rozwijanie ich zdolności poznawczych tj. umiejętność odbierania wrażeń, spostrzegania, wyobrażania, zapamiętywania i myślenia. Wpływa to na wszechstronne kształtowanie osobowości dziecka.

Są one realizowane przez:

Rozrywki umysłowe – gry i zabawy

Gry i zabawy umysłowe poszerzają wiedzę, utrwalają wiadomości zdobyte w szkole. Dzieci ćwiczą zmysły, rozwijają spostrzegawczość, uwagę, dowcip i pomysłowość. Przy grach
i zabawach dzieci mimowolnie podporządkowują się zasadom gry, uczą więzi z grupą, współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji.

Rodzaje gier i zabaw: towarzyskie, ze śpiewem i muzyką, zręcznościowe, stolikowe, dydaktyczne, które pobudzają wyobraźnię, a przez to rozwijają szereg pojęć: przestrzeń, kształt, czas, wielkość, liczba, kolor, naśladowcze – gdy dzieci bawią się w „kogoś lub coś”.

Rozrywki umysłowe to: zagadki, łamigłówki, rebusy, szarady, krzyżówki, kalambury, quizy. Utrwalają elementy wiedzy, pobudzają do myślenia, ćwiczą pamięć, zmuszają do szybkiej orientacji.

Czytelnictwo, opowiadanie bajek, baśni, legend

Zadaniem zajęć czytelniczych jest kształtowanie nawyku obcowania z książką, rozwijanie kultury czytelniczej, wyrabianie wrażliwości na treść książki, kształtowanie zamiłowań czytelniczych, kształtowanie samodzielności myślowej.

Wśród form inspiracji czytelniczej wyróżnia się:

vSłowne formy inspiracji:

-opowiadanie treści utworów literackich,

-głośne czytanie – wpływa na opanowanie i doskonalenie techniki czytania,

-pogadanki,

-rozmowy i dyskusje nt. przeczytanych książek

vWizualne formy inspiracji:

-gazetki,

-plakaty.

vAudiowizualne formy inspiracji:

-zgaduj – zgadule,

-konkursy czytelnicze,

-zagadki literackie,

Te formy zmuszają do samodzielności, kształcą odwagę i wiarę we własne siły, ćwiczą pamięć i umiejętność koncentracji uwagi.

-filmy,

-małe formy teatralne polegające na inscenizowaniu fragmentów książki, wiersza itp.

Zajęcia związane z radiem, telewizją i filmem

Radio, telewizja i film mają na celu nie tylko dostarczanie rozrywki, są też źródłem informacji przez słowo, dźwięk i obraz kształtują się poglądy dzieci, upodobania, wyobraźnia i uczucia.

W pracy świetlicowej wykorzystać można:

vSłuchowiska radiowe –słuchanie z płyt bajek, baśni, wierszy itp. Forma zbiorowego słuchania dostarcza głębokich przeżyć, jest też kanwą do prowadzenia rozmów, rysowania, malowania, pobudza aktywność dzieci, zachęca do samodzielnej pracy
i dostarcza emocjonalnych przeżyć.

vProgramy TV, filmy – dostarczają informacji o wydarzeniach, pogłębiają wiedzę, budzą zaciekawienie, rozwijają zainteresowania, wyobraźnię, fantazję, dostarczają emocjonalnych przeżyć, uczą, wychowują, kształtują poglądy, wzbogacają i kształtują uczucia, myśli.

Wycieczki edukacyjne

To atrakcyjna i znacząca forma pracy dydaktyczno – wychowawczej w świetlicy. Wycieczki zawsze powinny opierać się na zasadach bezpieczeństwa, jej uczestnicy muszą wiedzieć, co im wolno, a czego nie. Celem wycieczki może być np. obserwacja zmian zachodzących
w przyrodzie, poznanie najbliższej okolicy, zabytków kultury, miejsc pamięci narodowej, oglądanie wystaw, ekspozycji muzealnych.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

W zakres ich wchodzą:

-zajęcia plastyczne,

-umuzykalniające,

-małe formy teatralne.

Zajęcia plastyczne

Główne cele zajęć plastycznych to m.in.:

vKształcenie zdolności manualnych.

vWspółdziałanie obu rąk: udział całej dłoni wraz z końcami palców.

vRozwijanie pomysłowości, wyobraźni.

vPobudzanie do samodzielnej twórczej aktywności.

vPoznanie różnych technik plastycznych i pokazanie możliwości wypływających z różnych technik.

vRozbudzanie zainteresowania kolorem, kształtem, fakturą.

vNauka właściwego użycia narzędzi, materiałów oraz sposobu pracy.

Najczęściej stosowane techniki plastyczne w świetlicy to: malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, wydzieranie, wycinanie, kompozycje z różnych materiałów, frottage, collage, papieroplastyka, modelowanie z plasteliny, masy solnej, papierowej, rysowanie ołówkiem, kredkami świecowymi, ołówkowymi, mazakami, świecą, węglem, kredą.

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia muzyczne są doskonałym środkiem na wprowadzenie dziecka w dobry nastrój. Główne cele zajęć muzycznych to:

vKształcenie słuchu muzycznego.

vĆwiczenie pamięci.

vRozwijanie improwizacji ruchowej.

vRozwijanie wyobraźni.

vPobudzanie dzieci nieśmiałych i mało aktywnych do wspólnej zabawy.

Zajęcia muzyczne obejmują:

1.Słuchanie śpiewu, muzyki, bajek muzycznych.

2.Nauka i śpiew piosenek.

3.Gry i zabawy rytmiczne ze śpiewem i muzyką.

4.Pląsy.

5.Próby muzykowania wykorzystując proste instrumenty muzyczne, np. bębenek, trójkąt, tamburyna, grzechotki itp.

Małe formy teatralne – recytacje, inscenizacje itp.

Główne cele to:

vRozwijanie wyobraźni.

vRozwijanie osobowości.

vUzewnętrznianie swoich marzeń, fantazji.

vĆwiczenie dykcji.

vDoskonalenie mowy.

ZAJĘCIA RUCHOWE

Do zajęć ruchowych zaliczamy m.in.:

vZabawy i gry ruchowe:

Cele:

ØRozwijanie cech motoryki: siły, zręczności, szybkości, wytrzymałości, umiejętności ruchowych.

ØKształtowanie szybkiej i celowej reakcji, spostrzegawczości i orientacji.

ØWzmocnienie układu kostno – stawowego.

ØKształtowanie koordynacji wzrokowo – słuchowej.

ØKształtowanie koncentracji uwagi.

ØKształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy.

Wśród gier i zabaw ruchowych wyróżniamy:

-Zabawy i gry skoczne – podskoki, wyskoki, zeskoki itp.

-Zabawy i gry rzutne – rzut do celu, na odległość itp.

-Zabawy i gry bieżne – wyścigi itp.

-Zabawy na czworakach.

-Zabawy orientacyjno – porządkowe.

-Zabawy ze śpiewem.

-Zabawy i gry kopne.

vGry i zabawy zręcznościowe – rozwijają siłę i zręczność, wyobraźnię i inteligencję, wdrażają do pokonywania przeszkód.

vZabawy konstrukcyjne – konstruowanie różnych budowli, np. z klocków. Cel: rozwijanie zręczności manualnych, rozwijanie zaradności, śmiałości w rozwiązywaniu różnych zadań technicznych.

vSpacery, wycieczki, ćwiczenia i gry terenowe – kształtują zaradność, samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie, poszerzają wiedzę o najbliższej okolicy.

Żródło : intrnet

Ogłoszenia

                     

 Majówka 2018 !!!

"Podróż w jeden dzień do Europy"

 

12.05.2018 r.

godz. 10.00 - 14.00

 

-  konkurs plastyczny

"Podróż w jeden dzień do Europy"

 

- konkurs wiedzy o Europie

 

- kolorowangi flag Europy

 

- malowanie buziek

  i paznokci we flagi Europy

 

- konkursy sportowe

 

- teatrzyk na scenie "Rodzina w Europie"

 

- loteria

 

- licytacja

 

- szkolny Punkt Informacji Europejskiej

 

Serdecznie zapraszamy

SP 109 w Warszawie

Zapraszamy na stronę szkoły 

Gazetki świetlicy

 • 100_2933.JPG
 • 100_2934.JPG
 • 100_2937.JPG
 • 100_2938.JPG
 • 100_2942.JPG

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom i sympatykom Świetlicy Szkolnej

tablica przyjaciele swietlicy

Rok  szkolny 2013/2014

Podziękowanie dla mamy Jasia z klasy Ic za przyniesienie gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej.

Podziękowanie dla mamy Macieja z klasy Ib za podarowanie kalendarzy.

Podziękowanie dla mamy Antka z klasy III c za ufundowanie nagród dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

Rok  szkolny 2014/2015

Podziękowanie dla mamy Mateusza z klasy III c za ufundowanie pomocy dydaktycznej do świetlicy.

Podziękowanie dla mamy Julii z klasy Id za przyniesienie fajnych gier.

Podziękowanie dla mamy Karoliny z klasy I za podarowanie nam super klocków.

Podziękowanie dla taty Oli z klasy 0a za wielkie pudełko klocków do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Macieja z klasy IV b za podarowanie fajnych gier i książek do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Stefana i Jędrka z klasy III a za podarowanie piłki nożnej i pompki z iglą do pompowania naszych piłek. 

Podziękowania dla mamy Dominiki z klasy II d za podarowanie baterii do świetlicy szkolnej.

Podziekowania dla mamy Oliwki z klasy 0b za papier do kolorowanek.

Podziękowania dla taty Tymona z klasy III a za gry i puzzle.

Podziekowania dla mamy Hani z klasy I

Podziekowania dla taty Grzesia z klasy III a za 3 gry do świetliy szkolnej

Podziękowania dla Oskara z klasy Vc za przyniesione gry edukacyjne

Podziękowania dla Basi z klasy I e za przyniesione puzzle

Podziekowania dla Marysi z klasy I b za kolorowy, świecący telefon zabawkowy

Rok szkolny 2015/2016

Podziękowanie dla mamy Łukasz z klasy 6 c za przyniesione gry do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Jędrka z klasy 4 za przyniesienie gier do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Sandry z klasy 2 za przyniesienie farb i plasteliny do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla taty Stasia z klasy I a za podarowanie do świetlicy farb do malowania.

Podziękowanie dla taty Adasia z klasy II b za podarowanie do świetlicy flamastrów i pędzli do malowania.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Podziękowania dla mamy Marka z klasy II d za puzzle do świetlicy szkolnej

Podziekowania dla taty Adama z klasy III b

Podziękowania dla Darii z klasy VI b 

Podziękowania dla Patrycji z klasy IV c

Podziękowania dla Asi z klasy II c 

Podziękowania dla Rafała z klasy VI c

Podziekowania dla Antka z klasy V c

 

SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY

Pisemko Świetlik

Regularnie raz w miesiącu nasza świetlica redaguje pisemko ŚWIETLIK

Kwiecień 2018

Marzec 2018

Luty 2018

Styczeń 2018

Grudzień 2017

Listopad 2017

Październik 2017

Wrzesień 2017

Czerwiec 2017

Wyróżnienie Świetlik

 

Wyróżniającym się uczniom jak również rodzicom wręczamy odznakę ,,ŚWIETLIK” .

czytaj więcej